Downloads
مشاوره مالی مرور اجمالي مشاوره مالی جستجوي دانلودها مشاوره مالی بالا
مجموعه: مقالات
صفحه1 از12
بر اساس: پيش فرض | نام | تاريخ | بازدید | [نزولي]
مشاوره مالی لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
فايل ها:
مشاوره مالی بهبود عملکرد مدیریت استراتژیک بوسیله مدیریت بحران

(0 امتيازات)

مشاوره مالی

 

 

 

چکیده
امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است. قبل از تعقیب هرگونه اهداف بلند مدت، مدیریت بحران براي تضمین ثبات و موفقیت
مستمر یک سازمان ضروري است. بقاء اثربخش و کارآمد سازمان در مسیر ایجاد منافع کوتاه و بلند مدت براي صاحبان منافعش نوعاً هدفی استراتژیک محسوب می
شود. از این منظر میتوانیم شیوه هایی را که سازمان براي مقابله بحران ها و لذا تضمین بقاي خود در نظر می گیرد، بخشی از استراتژي آن سازمان بشمار آوریم .
امروزه تلاش می شود تا با استفاده از یافته هاي مدیریت بحران و تلفیق آن با دستاوردهاي مدیریت استراتژیک از امواج خطرناك پیش بینی نشده اجتناب کنند . مدیریت بحران
به منزله یک رشته علمی، بطور کلی در حوزه مدیریت استراتژیک قرار گرفته و فرایندي است براي پیش گیري از بحران و یا به حداقل رسانید ن اثرات آن به هنگام وقوع یک
بحران و براي انجام این فرایند باید بدترین وضعیت ها را برنامه ریزي و سپس روش هایی را براي اداره و حل آن جستجو کرد. اساسا سازمانهایی که در معرض بحران قرار
دارند به آمادگی بیشتري در برابر آن نیاز دارند. در این مقاله ابتدا به تعریف بحران هاي سازمانی می پردازیم سپس مدیریت بحران و انواع مدل هاي آن را بررسی کرده و با
معرفی مدیریت استراتژیک سعی در تجزیه و تحلیل ارتباط میان این دو میکنیم، سپس بیان خواهیم کرد که بحران با تحت تأثیر قرار دادن چه عواملی از مدیریت استراتژیک
باعث ناکارآمدي استراتژي هاي سازمان می شوند.

 

 

 
ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-07 13:48:16
5.3 MB
0
مشاوره مالی نقش سیستم پشتیبان تصمیم در پیاده سازي برنامه ریزي منابع سازمان

(0 امتيازات)

مشاوره مالی

 

 

 

چکیده:
از آنجائیکه در محیط کسب وکار عصر حاضر یکی از مهمترین ابزارهاي رقابتی میزان آگاهی مدیران و برنامه ریزان از نتیجه
عملکرد سازمان جهت شناخت دقیق و تاثیر بازخوردهاي بدست آمده از این شناخت می باشد لذا وجود یک ابزار مطمئن و قدرتمند که
بتواند با ایجاد یکپارچگی در فرآیندهاي سازمان اطلاعات سودمندي را در زمان مناسب براي تصمیم گیري استخراج نماید ، ضروري به
نظر می رسد. بسیاري از متخصصان فناوري اطلاعات بر این عقیده اند که در سیستمهاي قدیمی و جزیره ایی اخذ تصمیمات مهم و بهنگام
توسط مدیر بسیار سخت و زمانبر می باشد. تنها بخشی از اطلاعات سازمان جهت شرکت در فرآیند هاي تصمیم گیري استخراج و مورد
استفاده قرار می گیرد و بسیاري از آنها به علت فقدان امکانات و ابزار مناسب ، نهفته و بی استفاده باقی می ماند . بنابر این هر ابزاري از
حوزه تکنولوژي اطلاعات که بتواند به سازمانها در جهت ممانعت از به هدر رفتن یکی از ارزشمند ترین منابع آن کمک نماید ، و در عین
حال سازمان را در جهت حرکت از حالت وظیفه ایی به سمت فرایند گرائی یاري کند می تواند در بهبود روشها و افزایش بهره وري منابع
سازمان موثر واقع شود. آخرین راهکار فناوري اطلاعات جهت تامین نیازهاي سیستمی و انفورماتیکی سازمانها و برنامه ریزي بهینه منابع
آنها با نگرش توام درون و برون سازمانی می باشد. که مجموعه فرایندهاي عملیاتی وجریان اطلاعاتی یکپارچه اي راجهت بهره برداري
بهینه از منابع سازمان با نگرش اتکا به تغییرات مداوم ارائه می نماید.

 

 

 
ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-07 13:54:38
282 KB
0
مشاوره مالی بررسی نقش هوش هيجانی بر عملکرد بانکهای صادرات استان گيلان

(0 امتيازات)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-07 14:05:18
242.51 KB
0
مشاوره مالی ارزیابی کارایی نسبی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران )هما( در مقایسه با شرکت های برتر هواپیمایی جهان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)

(0 امتيازات)

مشاوره مالی

 

 

 

چكیده
رقابت در حمل و نقل هوايي همواره رو به افزايش بوده و اين تغييرات موجب گرديده تا
شناسايي وضعيت كارايي خطوط هوايي و آگاهي از وضعيت آن ها نسبت به رقبا مسئله بسيار
مهمي بشمار رود . هدف اين تحقيق شناسايي و تبيين شاخص هاي اندازه گيري كارايي
خطوط هوايي و بدست آوردن كارايي نسبي آنها با استفاده از مدل مناسب تحليل پوششي
داده ها (DEA) ، مي باشد . در اين روش براي افزايش قدرت تمايز بين واحدهاي كارا و
ناكارا بايد تعداد واحدهاي مورد ارزيابي متناسب با تعداد متغيرهاي ورودي و خروجي باشد .
بدين منظور ابتدا شاخص هاي كمي و كيفي جهت ارزيابي تعيين و سپس به وسيله روش
تحليل مؤلفه هاي اصلي (PCA) ، تعداد اين شاخص ها كاهش يافته و موثر ترين شاخص
ها، متناسب با تعداد واحد هاي تحت بررسي تعيين شده و با وارد كردن ورودي ها و
خروجي هاي جديد در مدل تحليل پوششي داده ها، ضمن محاسبه كارايي نسبي 62
شركت هواپيمايي و رتبه بندي آنها، شركت هاي مرجع جهت افزايش كارايي شركت هاي
ناكارا نيز مشخص گرديده اند.

 

 

 
ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-07 14:10:53
414.25 KB
0
مشاوره مالی بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

(0 امتيازات)

مشاوره مالی

 

 

 

چكیده
نقد شوندگي به معناي سرعت تبديل سرمايه گذاري ها يا دارايي ها به وجوه نقد با حداقل
هزينه و در کمترين زمان، نقش و تأثیر حائز اهمیتي در جذابیت سرمايه گذاري،
تصمیم گیري سرمايه گذاران و تخصیص درست منابع دارد. در حقیقت فقدان نقدشوندگي به
معناي ريسک نقدشوندگي، ممكن است تاثیر منفي بر ارزش سهام بگذارد. در تحقیق حاضر
با توجه به اهمیّت رابطه بین ريسک و ارزش سهام، تأثیر ريسک نقدشوندگي و عوامل
ريسكيِ؛ اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ( BM ( و P/E بر قیمت گذاري
سهام براي دوره زماني 831 تا 831 در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفت.
و معیار عدم نقدشوندگي آمیهود به عنوان نماينده ريسک نقدشوندگي بكاررفته است، بدين
منظور از روش رگرسیوني پانل ديتا- مدل GLS به دلیل مزاياي مانند، کاهش همخطي
بین متغیرها و تورش برآودر و اندازه گیري اثراتي که در دادهاي مقطعي و سري زماني قابل
شناسايي نیست، استفاده گرديد. نتايج نشان مي دهد که ريسک نقدشوندگي و نسبت
ارزش دفتري BM به ارزش سهام تأثیر معني داري بر قیمت سهام در بورس تهران ندارد، و
لي P/E و اندازه شرکت تأثیر معني داري بر قیمت دارند و اين نشان دهنده اهمیت بیشتر
متغیرهاي اخیر نسبت به ريسک نقدشوندگي و BM در قیمت گذاري در بورس اوراق بهادار
تهران مي باشد.

 

 

 
ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-07 14:59:22
537.21 KB
0
مشاوره مالی بررسي تأثير كيفيت افشا بر عملكرد جاري و آتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(0 امتيازات)

مشاوره مالی

 

 

 

چكيده: در اين مقاله، تأثير كيفيت افشا بر عملكرد جاري و آتي شركتهاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بررسي ميشود. در اين راستا، تأثير اندازه و اهرم مالي شركتها نيز
كنترل شده است. براي سنجش متغير كيفيت افشا، از امتيازهاي تعل قگرفته به هر شركت كه
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طريق اطلاعيه "كيفيت افشا و اطلاع رساني
مناسب" منتشر مي شود، استفاده شد. عملكرد نيز با استفاده از معيارهاي حسابداري (بازده
داراييها و بازده حقوق صاحبان سهام) و معيارهاي بازار (نسبت بازار به ارزش دفتري و نسبت
، توبين)سنجيده شده است. يافتههاي بررسي 110 شركت در دوره زماني 1383 الي 1388 Q
بيانگر آن است كه رابطه مستقيم و معناداري بين كيفيت افشا با عملكرد جاري و آتي
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. افزون بر اين، در تمام
فرضيه ها، رابطه متغيرهاي كنترلي اندازه و اهرم مالي با معيارهاي عملكرد معنادار بود.

 

 

 
ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-07 15:31:47
234.35 KB
0
مشاوره مالی رفتار تغيير برند در شرکتهای بيمه با رويکرد روانشناسی مصرف کننده

(0 امتيازات)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 15:40:24
271.82 KB
0
مشاوره مالی جايگاه بيمه در پايداری کسب و کارهای خرد

(0 امتيازات)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 19:42:21
218.42 KB
0
مشاوره مالی نسبتهای مالی موثر بر سلامت مالی شرکتهای بيمه در ايران

(0 امتيازات)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 19:58:52
241.37 KB
0
مشاوره مالی ارزيابی اهميت صنعت بيمه در اقتصاد استان تهران

(1 امتياز)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 21:13:09
642.8 KB
0