Downloads
مشاوره مالی مرور اجمالي مشاوره مالی جستجوي دانلودها مشاوره مالی بالا
مجموعه: مقالات
بر اساس: پيش فرض | نام | تاريخ | بازدید | [نزولي]
مشاوره مالی لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.
فايل ها:
مشاوره مالی جايگاه بيمه در پايداری کسب و کارهای خرد

(0 امتيازات)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 19:42:21
218.42 KB
0
مشاوره مالی رابطه رهبری تحول آفرين و خلاقيت و نوآوری سازمانی در شرکتهای خصوصی بيمه در ايران

(0 امتيازات)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 15:48:38
275.2 KB
2
مشاوره مالی اولويت بندی سيستم های مختلف نظارت بر توانگری شرکتهای بيمه با استفاده از تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبی

(0 امتيازات)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 15:42:20
354.58 KB
1
مشاوره مالی رفتار تغيير برند در شرکتهای بيمه با رويکرد روانشناسی مصرف کننده

(0 امتيازات)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 15:40:24
271.82 KB
0
مشاوره مالی بررسی مرور زمان در بيمه های بازرگانی

(2 امتيازات)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 15:34:20
178.5 KB
4
مشاوره مالی بررسی اثربخشی روشهای فروش بيمه عمر

(0 امتيازات)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 15:31:28
257.74 KB
3
مشاوره مالی تاثير اعتماد آنلاين بر استفاده بيمه گذاران از خدمات الکترونيکی شرکتهای بيمه

(0 امتيازات)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 15:26:19
284.37 KB
6
مشاوره مالی عوامل موثر بر تقاضای بيمه عمر در ايران

(1 امتياز)

مشاوره مالی


ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-08 15:20:59
342.83 KB
7
مشاوره مالی بررسي تأثير كيفيت افشا بر عملكرد جاري و آتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(0 امتيازات)

مشاوره مالی

 

 

 

چكيده: در اين مقاله، تأثير كيفيت افشا بر عملكرد جاري و آتي شركتهاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بررسي ميشود. در اين راستا، تأثير اندازه و اهرم مالي شركتها نيز
كنترل شده است. براي سنجش متغير كيفيت افشا، از امتيازهاي تعل قگرفته به هر شركت كه
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طريق اطلاعيه "كيفيت افشا و اطلاع رساني
مناسب" منتشر مي شود، استفاده شد. عملكرد نيز با استفاده از معيارهاي حسابداري (بازده
داراييها و بازده حقوق صاحبان سهام) و معيارهاي بازار (نسبت بازار به ارزش دفتري و نسبت
، توبين)سنجيده شده است. يافتههاي بررسي 110 شركت در دوره زماني 1383 الي 1388 Q
بيانگر آن است كه رابطه مستقيم و معناداري بين كيفيت افشا با عملكرد جاري و آتي
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. افزون بر اين، در تمام
فرضيه ها، رابطه متغيرهاي كنترلي اندازه و اهرم مالي با معيارهاي عملكرد معنادار بود.

 

 

 
ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-07 15:31:47
234.35 KB
0
مشاوره مالی بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

(0 امتيازات)

مشاوره مالی

 

 

 

چكیده
نقد شوندگي به معناي سرعت تبديل سرمايه گذاري ها يا دارايي ها به وجوه نقد با حداقل
هزينه و در کمترين زمان، نقش و تأثیر حائز اهمیتي در جذابیت سرمايه گذاري،
تصمیم گیري سرمايه گذاران و تخصیص درست منابع دارد. در حقیقت فقدان نقدشوندگي به
معناي ريسک نقدشوندگي، ممكن است تاثیر منفي بر ارزش سهام بگذارد. در تحقیق حاضر
با توجه به اهمیّت رابطه بین ريسک و ارزش سهام، تأثیر ريسک نقدشوندگي و عوامل
ريسكيِ؛ اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ( BM ( و P/E بر قیمت گذاري
سهام براي دوره زماني 831 تا 831 در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفت.
و معیار عدم نقدشوندگي آمیهود به عنوان نماينده ريسک نقدشوندگي بكاررفته است، بدين
منظور از روش رگرسیوني پانل ديتا- مدل GLS به دلیل مزاياي مانند، کاهش همخطي
بین متغیرها و تورش برآودر و اندازه گیري اثراتي که در دادهاي مقطعي و سري زماني قابل
شناسايي نیست، استفاده گرديد. نتايج نشان مي دهد که ريسک نقدشوندگي و نسبت
ارزش دفتري BM به ارزش سهام تأثیر معني داري بر قیمت سهام در بورس تهران ندارد، و
لي P/E و اندازه شرکت تأثیر معني داري بر قیمت دارند و اين نشان دهنده اهمیت بیشتر
متغیرهاي اخیر نسبت به ريسک نقدشوندگي و BM در قیمت گذاري در بورس اوراق بهادار
تهران مي باشد.

 

 

 
ايجاد شده
اندازه
دانلودها
1393-11-07 14:59:22
537.21 KB
0