نظريه های فيزيک کوانتوم و کاربرد آنها در مديريت مالی

 

پنج نظريه کاربردی فيزيک کوانتوم که در برنامه ريزيهای استراتژيک مالی کاربرد دارند بشرح زير هستند :

 نظريه دوگانگی ذره - موج : بر اساس اين نظريه نور خاصيت يک ذره و يک موج را با هم دارد. درست شبيه يک دانه شن در ساحل و يک موج در دريا. به اين ترتيب نور خواص دوگانه ای از خود نشان می دهد و در کاربردها می تواند در يک نقش و گاه در نقش ديگر مورد استفاده قرار گيرد. نياز و خواست يک مشتری می تواند هم مجزا و هم پيوسته باشد. هدف يک سرمايه گذار همواره هم خاص و هم چند منظوره باشد. يک رويداد در صحنه بازار می تواند در يک زمان الزاماتی خاص و در زمان ديگر الزاماتی متفاوت داشته باشد.

 نظريه عدم قطعيت هايزنبرگ : همزمان نمی توان هم سرعت و هم موقعيت مکانی يک الکترون را تشخيص داد. تلاش برای اندازه گيری سرعت بحدی بر اندازه گيری موقعيت مکانی تاثير می گذارد که آن را نا ممکن می سازد. هرگاه موقعيت مکانی يک الکترون بدقت اندازه گيری شود تنها می توان احتمالات سرعت آن را تعيين کرد. وقتی سرعت يک الکترون اندازه گيری می شود تنها احتمالات موقعيت مکانی آن را می توان محاسبه نمود. هر اطلاعات مهمی نمی تواند کاملاً قابل فهم باشد. برمبنای اين نظريه هيچ چيز کاملا نمی تواند اندازه گيری شود. تضمين کاملی وجود ندارد که در اخذ هر تصميمی تمام چيزهای مهم مورد توجه قرار گيرد. هر تحليلی همانگونه که می تواند غلط باشد ، ممکن است درست باشد. حتی اگر برخی تحليلها درست از کار درآيند ، تنها يک حدس هستند و تنها برای آن لحظه و از آن منظر محدود حقيقت دارند. تحليلی که در يک موقعيت زمانی و از يک منظر خاص صورت می گيرد ، چه بسا مدتی بعد ، وقتی از منظری ديگر نگريسته شود ، به خطا رود.

 خطای ادراک مکان و زمان : برخی رخدادها در هستی سريعتر از سرعت نور اتفاق می افتد و در محدوده بسته زمان گذشته يا آينده قرار نمی گيرد. رخدادهای مرتبطی می تواند همزمان در مسافتهای بزرگ يا در همان لحظه از زمان اتفاق بيفتد. برخی ذرات به نظر می رسد با سرعتی بيشتر از سرعت نور حرکت می کنند. زمان به خودی خود ، يک مقوله فکری است که انسان برای تنظيم فعاليتها و سنجش از آن استفاده می کند. هر ايده ای که بر توالی زمانی متکی باشد تنها برای کسی حقيقی است که اين توالی را درک می کند ، بنابراين به عنوان يک واقعيت هستی وجود دارد.

 نظريه جهان های متعدد : تغيير نقطه مشاهده منجر به تفاوت موقعيت يک ذره نور يا تفاوت احتمال سرعت آن می شود. اين امر به ماهيت دوگانه ذره - موج نور بر می گردد. دو مشاهده همزمان از دو نقطه متفاوت می تواند اندازه گيريهای مختلف ، اما حقيقی و دقيق بدست دهد. بنابراين واقعيتهای چند گانه می تواند وجود داشته باشد. اين موضوع وقتی ذرات سريعتر از نور حرکت می کنند نيز صادق است. ذره ای که سرعت نوسانش افزايش يا کاهش می يابد می تواند در يک آن ناپديد يا ظاهر شود و بنابراين آنچه مشاهده می شود تغيير می کند. بر اساس اين نظريه تغيير برداشتها ، جهان های جايگزين را ممکن و حتی آنها را واقعی می سازد. تغيير برداشت در يک فرد و انتخاب نگاه نوين ، می تواند جهان جايگزين را امکان پذير سازد.

 نظريه ميدان واحد : چهار نيروی بنيادين هستی که عبارتند از نيروی قوی بين کوارک ها ، نيروی الکترو مغناطيسی بين ذرات باردار ، نيروی ضعيف بين الکترونها و گرانش بين همه ذرات ، يکپارچه و مرتبط هستند. اين نظريه بيان می کند که بعد از آغاز هستی در انفجار بزرگ يک نيروی يکپارچه از چهار نيروی بنيادينی پديد آمد. اين نيروها اکنون به هم مرتبط هستند و بايد با تغييرات انرژی در حالت موازنه باقی بمانند. بر مبنای اين نظريه در يک سازمان ، منظر محيط کسب و کار برابر با ارزيابی چگونگی تاثير همه عوامل بر شرايط کسب و کار شامل شرايط بازار رقابتی ، شرايط اقتصادی ، شرايط نظارتی و شرايط طبيعی و زيست محيطی ، است. آنچه که يک فرد يا گروه درباره عوامل محيط کسب و کار باور دارد تعيين کننده آن است که تا چه حد می تواند در سازمان محقق شود. بسته به موقعيت ، احتمالات بيشماری در مورد محصولات يا خدمات جديد وجود دارد.