درباره ما

دکتر صالح حسنلو        

 

     استاد دانشگاه البرز

     دکتری مديريت مالی دانشگاه تهران و پژوهشگر برتر دانشگاه تهران در سال 1393  

      مدرس اصول سرمايه گذاری ، مديريت مالی و مديريت ريسک

     مشاور مالی و سرمايه گذاری و مدير مالی شرکتهای بخش خصوصی فعال در صنايع حفاظتی ، تجهيزات الکترونيکی حفاظتی و مخابراتی

      ، روغنهای صنعتی و روانکاران ، ماشين سازی.

     برگزيده همايش بين المللی تجارت ، اقتصاد و مديريت مالی موسسه World Academy of Science, Engineering and Technology

     سال 2013 کشور سوئيس.

     برگزيده همايش بين المللی موسسه Athens Institute of Education and Research سال 2012 کشور يونان.